Obsah

Volby

Typ: ostatní
Volby 1Informace k voličským průkazům.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

·         osobně (nejpozději do 30.09.2020) nebo

·         v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem (nejpozději do 25.09.2020) nebo

·         v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 25.09.2020)

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 

Pro volby do zastupitelstev krajů voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popř. v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

 

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat na OBECNÍM ÚŘADĚ STARÉ KŘEČANY, Staré Křečany čp. 38, 407 61 a informace případně poskytne p. Lucie Kameníková, DiS., tel.: 412 336 291, 412 336 440, e-mail: evidence.krecany@volny.cz


Vytvořeno: 10. 9. 2020
Poslední aktualizace: 10. 9. 2020 10:35
Autor: Luděk Pešek