Obsah

Veřejný opatrovník

Obecní úřad Staré Křečany má zřízeného svého vlastního veřejného opatrovníka - Lenka Jakubů, mob. tel.: 773 081 892, e-mail: jakubu@krecany.cz.

 

Základní informace k veřejnému opatrovníkovi

 

Veřejný opatrovníkem se označuje obec, kde má člověk bydliště, nebo obcí pověřenou organizaci (právnická osoba zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu).

Jedná se o zákonné zastupování občana na základě rozhodnutí nebo usnesení soudu, kdy osoba byla omezena ve svéprávnosti a soud jí ustanovil opatrovníka - příslušnou obec.

Výkon opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti. Veřejné opatrovnictví přichází na řadu až ve chvíli, kdy nemá zájem nikdo mezi příbuznými a blízkými člověka tuto funkci vykonávat a není nalezena jiná vhodná osoba na opatrovnictví.

Omezení svéprávnosti se rozhoduje na základě podnětu či návrhu okresního soudu. Pokud nelze jinak ustanoví soud opatrovanci veřejného opatrovníka. Funkce veřejného opatrovníka vykonává k tomu pověřený pracovník obce, v případech malých obcích obvykle přímo starosta obce.

 

Základní povinnosti opatrovníka

 • udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení
 • projevovat o opatrovance skutečný a dlouhodobý zájem 
 • dbát o zdravotní stav opatrovance; nezanedbat řádný dohled nad zdravotním stavem
 • starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy
 • vysvětlovat opatrovanci srozumitelně povahu a následky svého rozhodnutí
 • hospodařit s majetkem opatrovance
 • spolupracovat s opatrovnickým soudem

 

Zánik opatrovnictví

Opatrovnictví může zaniknout odvoláním opatrovníka, buď na žádost (u fyzické osoby – opatrovníka), nebo z vlastního rozhodnutí - pokud neplní opatrovník řádně své povinnosti.  Zároveň opatrovanci jmenuje nového opatrovníka.

Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká. Těmito událostmi totiž opatrovnictví automaticky přechází na veřejného opatrovníka, tj. na obec dle místa bydliště opatrovance, a to do doby, dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka.

 

Právní předpisy


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

 

 

Kdo nebo který orgán kontroluje plnění povinností opatrovníka

 • soudní kontrola (zprávy opatrovníka, schvalování neběžných jednání)
 • kontrola ze strany opatrovnické rady (zprávy opatrovníka, schvalování neběžných jednání)
 • kontrola Veřejného ochránce práv
 • kontrola krajskými úřady

 

Finanční příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví

Finanční příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví vyplácí Ministerstvo vnitra ČR. Od roku 2017 je výkon veřejného opatrovnictví financován ze státního rozpočtu formou tzv. výkonové složky příspěvku na přenesenou působnost.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby, která je v současné době stanovena ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni (jedná se o úkon jednou ročně, na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel vzhledem k charakteru příspěvku, který je součástí státního rozpočtu).