Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím poskytovaných dle zákona 106/1999 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

 • na adresu Staré Křečany 39, 407 61 Staré Křečany

 • emailem přes elektronickou podatelnu obce na adresu krecany@volny.cz

Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Formulář

Obecní úřad Staré Křečany podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 15. září 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
  Černobílá:

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč

  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 3,00 Kč

  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 4,00 Kč        

  Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

 2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

  • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč

  • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

  Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 3. Náklady na odeslání informací (1 ks):

  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny

  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

 4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

  • Za každou započatou hodinu práce referenta - 350,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.      

Forma úhrady:

Hotově – na podatelně obecního úřadu.
Převodním příkazem – na číslo účtu 8727431/0100 (Komerční banka, a.s.)

Odpověď 1_1 Staženo: 434x | 27.02.2019

Žádost 1_1 Staženo: 414x | 27.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 344x | 27.02.2019

Žádost a odpověď 1_12 Staženo: 424x | 27.02.2019

Odpověď 1_11 Staženo: 361x | 27.02.2019

Žádost 1_11 Staženo: 389x | 27.02.2019

Žádost 1_6 Staženo: 410x | 06.06.2019

Odpověď 1_6 Staženo: 326x | 06.06.2019

Odpověď 1_6 příloha Staženo: 319x | 06.06.2019

Žádost 1_7 Staženo: 338x | 15.07.2019

Odpověď 1_7 Staženo: 322x | 15.07.2019

Žádost 1_8 Staženo: 344x | 05.08.2019

Odpověď 1_8 Staženo: 320x | 05.08.2019

Žádost 2_8 Staženo: 296x | 22.08.2019

Odpověď 2_8 Staženo: 1,561x | 22.08.2019

Žádost 3_8 Staženo: 351x | 26.08.2019

Odpověď 3_8 Staženo: 271x | 26.08.2019

Odpověď 3_8 příloha Staženo: 394x | 26.08.2019

Žádost 1_9 Staženo: 368x | 13.09.2019

Odpověď 1_9 Staženo: 314x | 13.09.2019

Stránka