Komplexní řešení problematiky bezpečnosti

Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a sociálně patologických jevů ve Starých Křečanech

obj

Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a sociálně patologických jevů ve Starých Křečanech

 

        

Projekt: Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a sociálně patologických jevů ve Starých Křečanech

Program:  Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Celkové výdaje projektu (CZV):            5 302 756,25 Kč
EU ESF                                                               4 507 342,81 Kč (85 % CZV)
SR ČR                                                                 530 275,62 Kč (10% CZV)
obec Staré Křečany                                       265 137,82 Kč (5% CZV)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016931

 

Obecné zaměření projektu:

Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v obci Staré Křečany, zlepšení bezpečností situace, snížení kriminogenních faktorů, zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku, sníží kriminální chování mladistvých. Pro osoby z CS projekt znamená podporu pracovního uplatnění, profesní rozvoj a zvýšení kompetencí. Projekt podpoří 2 asistenty prevence kriminality, 2 domovníky - preventisty, 1 pracovníka prevence ztráty bydlení a dluhového poradce pro CS, aktivity projektu budou mít pozitivní dopad na celou obec.

 

Základní problémy k řešení v rámci projektu:

Dle schváleného TAP 2020-2022 trpí lokalita řadou problémů, ať už jde výskyt kriminality a kriminogenních faktorů, narušené občanské soužití, extrémně vysoká nezaměstnanost v sídle a vysoký podíl exekucí. Celé město představuje lokalitu s vysokou koncentrací sociálně znevýhodněných a vyloučených osob. Teritoriální izolace, odloučenost jednotlivých lokalit (velmi rozvolněná výstavby, značně rozsáhlé území obce), nízká občanská vybavenost, horší dostupnost pracovních příležitostí, sociálního a společenského využití - to vše jsou faktory, které ovlivňují život a chování osob žijících v SVL. Podrobnější rozbor je obsažen v TAP.

Aktuální situace kriminality OO PČR Rumburk sice kopíruje trendy v celorepublikové úrovni, ale jádro současných problémů se datuje do období let 2011 a 2012, od této doby došlo ke skokovému nárůstu především drobné, často neoznamované kriminality a vandalismu. Tento trend přetrvává do současnosti. Neustále jsou ve Starých Křečanech odhalovány pěstírny marihuany a výrobny tvrdých drog, vč. vazby na jejich distribuci. Závažným problémem je i drogová kriminalita a násilná trestná činnost páchaná dětmi a mladistvými, v obci není stálý výkon hlídkové služby PČR.

Pro obec Staré Křečany je charakteristická vysoká míra zadlužení obyvatel a jejich neustálá narůstající zadluženost (exekuční řízení vysoko nad republikovým průměrem). V roce 2019 byl podíl osob v exekuci 17,77 % s průměrným počtem exekucí na osobu 3,8 s mediánem 79 399,- Kč.  (Zdroj: Mapa exekucí CZ).

Velkou část nezaměstnaných v obci tvoří kupodivu mladí lidé. Téměř 50% (31) mladistvých je bez zaměstnání. Celkově je v obci 494 ekonomicky aktivních obyvatel, z toho je nezaměstnaných 112 a 92 osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou (část těchto osob je pravděpodobně na černo zaměstnaná v sousedním Německu - Zdroj: ÚP ČR).

Dlouhodobě problémy:

- lokality obývají osoby vykazující znaky chudoby

- nízká úroveň vzdělání

- orientace na krátkodobé životní a ekonomické strategie

 

Cíle projektu:  

Realizací KA 04 a 03 a zaměstnáním 2 osob z CS (APK) dojde do roku 2022 k předcházení negativních společenských jevů a jejich příčin, konkrétně monitoringu bezpečnostní situace a řešení sociálně patologických jevů prostřednictví činnosti APK  (TAP, obecný cíl B1, specifický cíl (SC) B1.1)

Cíle:

1.         Zvýšit pocit bezpečí v lokalitě (dotazníkové šetření na začátku a na konci projektu, zahrnuto do evaluace)

2.         Zlepšit občanské soužití díky cíleně prováděné prevenci kriminality v SVL (záznamy z hlídkové činnosti APK a řešení identifikovaných problémů)

3.         Snížení míry sousedských sporů o 20% proti stavu před realizací projektu

4.         Zaměstnat 2 osoby z CS na pozicích APK (pracovní smlouvy)

 

Realizací KA 02 a 01 dojde do roku 2022 k řešení napětí mezi obyvateli a dodržování pořádku v domech vlastněných obcí (TAP, obecný cíl B1, SC B1.2)

Cíle:

1. o 50% se sníží riziko poškozování majetku (bytové domy) obce preventivním působením domovníků preventistů

2. Odstraní se riziko devastace bytů (vybydlení) - po dobu projektu nebude žádný byt zdevastován (vybydlený)

3. Zaměstnat 2 osoby z CS na pozicích domovník - preventista (pracovní smlouvy)

 

Realizací KA 05 dojde ke spolupráci osob z CS s dluhovou poradnou a aktivnímu přístupu k problémům s bydlením (TAP, obecný cíl B1, SC B1.4, B1.5)

Cíle:

1.         Zvýší se počet osob, které si udrží nebo získají bydlení (doloženo celkem 17 prodloužených a 3 nové nájemní smlouvy osob z CS)

2.         15 osob z CS bude mít sjednán a nastaven splátkový kalendář, který bude dodržován

3.         5 osob z CS bude mít zpracovaný a podaný návrh na oddlužení

4.         Bude zapojen min. 1 soukromý vlastník bytů v obci (nájemní smlouvy podpořených osob)

5.         14 osob bude zapojeno do cíleného poradenství (základního sociálního poradenství - především bydlení a dluhy - kazuistiky, monitorovací listy podpořených osob)

 

Realizací KA 06 bude mít obec do 6/2022 zpracovánu metodiku pro práci s dluhy občanů vůči obci (TAP, obecný cíl 1, SC B1.6)
 

Aktuality

 

O projektu

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 - Podpora a rozvoj komunikace mezi CS a obcí, garant D-P
 

Zásadním krokem, směřujícím k úspěšné realizaci pracovní pozice domovník-preventista a tím i celého projektu v konkrétní obci, je určení odpovědného zaměstnance, který bude mít v rámci svého pracovního zařazení vztah k bytovému fondu obce, bude mít profesní kvality, dobré osobnostní vlastnosti a bude schopen spolupráce s domovníkem preventistou ve všech rovinách jeho zaměstnání. Povinnosti odborného garanta domovníka-preventisty: vedení a komplexní zabezpečení činnosti domovníka-preventisty, včetně jeho motivace a vyhodnocování plnění pracovních povinností; garance podmínek pro profesionální výkon služby a součinnost při naplňování denních, týdenních a měsíčních cílů a z nich vyplývajících úkolů; vytváření podmínek pro osobní, profesní růst a minimalizaci profesních selhání domovníka-preventisty. Garant DP je současný zaměstnanec příjemce, dojde k rozšíření stávající pracovní náplně o činnosti odborného garanta DP, dále bude v pracovní náplni uveden název a registrační číslo projektu, výše úvazku v rámci projektu, doba platnosti rozšíření pracovního úvazku (do konce trvání projektu).

Garant domovníka preventisty bude mít za cíl koordinovat činnost domovníků, zajišťovat jejich materiální a další podporu, pomáhat při jednání domovníků v rámci řešení složitějších případů v jeho svěřených objektech, dále bude zajišťovat jeho metodické vedení, a to spolu s metodikem CS, přípravu a výběr vzdělávacích bloků a přípravu a termínu supervizí společně s APK. Dále bude garant DP a mentor APK budou při realizaci projektu při koordinaci činností DP a APK spolupracovat, při řešení nestandartních situací a případných individuálních kazuistik jedinců z řad CS budou spolupracovat s metodikem CS a odborným garantem projektu.

Výstup:

- měsíční záznamy garanta DP

- pracovní výkazy garanta DP

 

KA 02 - Posílení vlivu obce na řešení patologických jevů v bytových domech - D-P

Další aktivitou je zaměstnání a podpora výkonu práce 2 DP (TAP specifický cíl B1.2) ve vybraných objektech obce Staré Křečany. Od 1. 7. 2019 zde působí 4 DP, za doby jejich působení jsou již patrné změny. Na základě ankety v exponovaných lokalitách a vyhodnocení dosavadní realizace má žadatel záměr zachovat 2 pozice DP, výše úvazků 1,0. V rámci plného úvazku budou mít DP dostatečnou kapacitu zapojit se efektivně do komplexního řešení problematiky a plnění cílů projektu. Za podpory RT a aktivit projektu dojde k rozvoji jejich kompetencí a rozsahu činností, dojde k provázání jejich činnost s APK a především s preventisty ztráty bydlení. Vstupní vzdělávání zajistí zaměstnavatel na vlastní náklady u nových DP, stávající již toto absolvovali.

Pracovní pozice DP je názorným příkladem pro obyvatele SVL, že mohou mít prostředníka s důvěrou obce a jiných institucí (PČR, PaMS, Sociální odbor aj.) a mohou se spolupodílet na správě bydlení, vytvářet podmínky pro čisté bydlení na vyšší sociální úrovni a tím napomáhat ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v dané lokalitě. DP budou vybaveni pracovním oděvem s označením DP a obdrží potřebné vybavení pro výkon své činnosti. DP je především komunikačním a preventivním článkem systému, ale zároveň je schopen zajistit drobné opravy a údržbu. Budou začleněni do organizačního řádu OÚ Staré Křečany. Velký potenciál má pozice DP při rozvoji komunitní práce v SVL a zapojení CS do řešení problému v daných lokalitách.

Pozice DP bude realizována v souladu s metodikou MV ČR, přičemž dojde v rámci realizace KA k podpoře DP formou metodického vedení, vzdělávání a supervizí (popis viz příloha č. 3), které bude mít za cíl další rozvoj pracovních schopností a dovedností.

 

KA 03 - Podpora při rozvoji a posilování kompetencí CS ¨

Tato aktivita je klíčová z hlediska úspěšnosti práce s cílovou skupinou. Spolupráce je rozdělena na denní a měsíční aktivity.

Cílem je zajistit systémové vedení cílové skupiny, které má vést k rozvoji dovedností a znalostí účastníků projektu a ve výsledku pak zvýšení jejich šancí uplatnit se na trhu práce a tím také integraci do společnosti.

a) Denní aktivity

- Podpora při výkonu funkce APK, zadávání a kontrola denních úkolů, kontrola docházky a celkové pracovní morálky, podpora při řešení nestandardních situací, evidence překážek k výkonu práce a především ocenění každého jednotlivce

 

b) Měsíční aktivity

- Na konci každého pracovního týdne mentor spolu s klientem zhodnotí průběh pracovního týdne, definují, co se podařilo a kde je naopak potřeba práci zlepšit a provede vyhodnocení úspěchů, podílu asistentů na upevnění bezpečnosti a veřejného pořádku

Mentorem je strážníkem městské policie, který bude zaměstnán na DPČ, a k jeho vlastnostem patří zejména:

- schopnost vidět a chápat danou situaci, aktivně naslouchat, shromažďovat informace, klást otázky, rozhodovat se a vést na základě neformální autority;

- nevyzařovat stres, nervozitu, negativitu;

- motivovat, inspirovat, povzbudit, dodat klid; poskytnout zpětnou vazbu

Garant DP a mentor APK budou při realizaci projektu při koordinaci činností DP a APK spolupracovat, při řešení nestandartních situací a případných individuálních kazuistik jedinců z řad CS budou spolupracovat s metodikem CS a odborným garantem projektu.

Výstup:

- měsíční záznamy garanta APK

- pracovní výkazy garanta APK

KA 04 -  Monitoring sociálně patologických jevů v obci a cílené řešení kriminality a bezpečnosti v SVL obce (APK)

Projekt předpokládá zapojení stávajících APK, jejich činnost začne po ukončení stávajícího projektu od 1. 4. 2021, aby se žadatel vyhnul duplicitě financování. Stávající APK splňují podmínky výběru CS. Pokud by některý z APK ukončil pracovní poměr v průběhu realizace, proběhne standardní VŘ dle metodiky MV ČR. V rámci realizace KA budou APK podpořeni formou metodického vedení, vzdělávání a supervizí, které bude mít za cíl další rozvoj všech osobních kompetencí.

APK budou formou plánování a zadávání úkolů a aktivit ze strany mentora, metodickým vedením a podporou ze strany odborného garanta a metodika CS cíleně směřováni k efektivní spolupráci s DP a preventisty ztráty bydlení, přičemž si, mimo jiné, budou v rámci pravidelných setkávání vyměňovat informace a poznatky, současně tak budou společně cíleně působit na osoby z CS. 

APK budou realizovat:

- pochůzkovou činnost ve stanovené lokalitě, především SVL

- komunikace s obyvateli obce

- poradenství sociálně vyloučeným osobám

- preventivní působení na mládež 15+ ve vztahu ke konzumaci alkoholu, kouření, záškoláctví, šikany apod.

- monitoring v okolí návsi, hřbitova, vlakového nádraží a dalších rizikových místech

Dále budou APK plnit úkoly týkající se veřejného pořádku a soužití občanů obecně. Budou se tak pohybovat v celé obci Staré Křečany a:

- výchovně působit v případě nestandardního chování, urovnávání konfliktů

- navazovat neformální rozhovory s problematickými osobami

- poskytovat základní informační servis

- provádět dozor nad dodržováním vyhlášek obce a běžných zásad občanského soužití, nad bezpečností osob a majetku, dozor nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství

- budou se podílet na realizaci mimořádných opatření

Dle SC TAP B 1.1. - Snížení míry kriminality v obci zapojením činnosti dvou APK v obci s očekávanou změnou - zachování činnosti asistentů prevence kriminality dojde k monitoringu sociálně patologických jevů v obci a cílenému řešení kriminality vyskytující se v obci.

 

KA 05 -  Podpora CS v oblasti bydlení a dluhů

Realizace KA zajistí jeden pracovník prevence ztráty bydlení, činnost započne po ukončení stávajícího projektu od 1. 7. 2021, aby se žadatel vyhnul duplicitě financování. Zázemí i prostory pro případné jednání s CS bude v objektu žadatele, který bude vybaven nábytkem a technikou. Cílem pracovnice prevence ztráty bydlení bude v terénu vyhledat, oslovit (ve spolupráci s APK i D-P) a zapojit osoby z CS s omezeným přístupem k bydlení nebo ohrožených jeho ztrátou. Bude i nadále prohlubovat důvěru CS. Seznámí CS s aktivitami a cíli projektu a nabídne podporu, budou CS motivovat k zapojení do řešení svých problémů. S přihlédnutím k možné fluktuaci CS bude osloveno dostatečné množství osob z CS, do projektu bude následně zapojeno minimálně 50 unicitních osob sociálním vyloučením ohrožených či sociálně vyloučených žijících v SVL obce i mimo ně, které se potýkají s problémy v oblasti bydlení a dluhů.

Z tohoto bude podpořeno minimálně 20 osob při spolupráci s dluhovým poradce při řešení své zadluženosti a dále minimálně 20 osob, u kterých bude aktivně řešen problém v bydlení.

Výběr zájemců bude probíhat v jejich přirozeném prostředí formou polostrukturovaného rozhovoru. Zmapují se problémy v oblasti bydlení a souvisejících oblastech (dluhy, zdraví, aj.). Zájemce o zapojení do projektu, obdrží nezbytné informace, jako je doba trvání projektu, obsah projektu a především, co je smyslem a cílem projektu. Vyhoví-li vstupní podmínkám (identifikace bariér a problémů v oblasti bydlení, druhy, zdraví, aj.) bude s ním sepsána dohoda o vstupu do projektu, vyplní vstupní dotazník a podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Osoby z CS budou dle identifikovaného problému dále spolupracovat s dluhovým poradcem a využívat právní služby.

 

KA 06 -  Evaluace projektu

Realizací této aktivity budou změřeny a vyhodnoceny dopady realizace projektu na cílovou skupinu, sociálně vyloučenou lokalitu, celou obec a jeho obyvatele. Tyto skutečnosti budou zjišťovány prostřednictvím objektivních ukazatelů po celou dobu realizace projektu tak, aby zpětná vazba byla k dispozici už v jejich průběhu, a evaluace naplňovala svou roli i ve vztahu k včasnému odhalení a zvládání rizik.

Na počátku projektu  vypracuje evaluátor ve spolupráci s realizačním týmem evaluační plán včetně návrhu metodologie hodnocení a sběru dat a stanoví harmonogram na celé období projektu. V průběhu realizace projektu bude provádět sběr dat pro zpracování evaluačních výstupů, které následně analyzuje a zpracuje do průběžné a závěrečné evaluační zprávy. V rámci evaluace bude realizována analýza pocitu bezpečí na počátku projektu (9-12/2020) a v jeho závěru (4-6/2022). Pro evaluaci budou využity jak kvantitativní metody dotazníku v rámci analýzy pocitu bezpečí tak i kvalitativní metody rozhovorů s obyvateli v okolí dotčených oblastí, a jejich následné vyhodnocení. Výsledky budou porovnány s cíli projektu.

Účelem KA je změřit dopady realizace projektu na CS a SVL a vyhodnotit efektivitu. Tyto skutečnosti budou zjišťovány systematicky prostřednictvím objektivizovaných ukazatelů po celou dobu realizace předmětných klíčových aktivit tak. V prvních 6 měsících bude vypracován evaluační plán, oblasti a metodologie hodnocení a stanoví harmonogram prací (pracovních skupin, konzultací, skupinových aktivit, rozhovorů či dotazníkových šetření s RT a CS). Pracovníci RT (odborný garant, metodik CS, dluhový poradce, pracovnice prevence ztráty bydlení, mentor APK i mentor DP, samotní APK a DP) budou provádět sběr dat pro zpracování výstupů, které následně analyzuje a zpracuje do průběžné a závěrečné evaluační zprávy. Součástí výstupu této KA vzhledem bude rovněž zpracování metodiky pro práci s dluhy občanů vůči obci v návaznosti na konec projektu a bez dodatečných finančních prostředků.

 

 

 

 

 

Harmonogram aktivit:
Projet je v plné fyzické realizaci od 1. 9. 2020 s předpokládanou délkou trvání 22 měsíců (do 30. 6. 2022)
 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ.

 

Kontakty:
Luděk Pešek
projektový specialista obce Staré Křečany

GSM: +420 724 251 774
Email:  dotace.krecany@volny.cz